Nyheter


Avyttringar


2017 12 21


Etikinvest har avyttrat innehaven i Bambuser och Colabitoil.


Portföljvärde


2017 12 14


Ny information om Etikinvest portföljvärde finns här.


Presentation i Falkenberg


2017 12 07


Idag är sista dagen att anmäla sig till Etikinvest presentation i Falkenberg den 11 december.kl 18.


Solarus Sunpower


2017 12 07


Solarus Sunpower har inlett en crowdfunding som öppnade publikt för två dagar sedan. Redan har över 60 % av investeringsmålet nåtts. Vill du direktinvestera i Solarus Sunpower så finns deras investeringskampanj här. Vill du hellre ha riskspridning kan du investera i Etikinvest och skriva Solarus längst ner på teckningssedeln så investerar Etikinvest 60 % av det tecknade beloppet i Solarus.


NGM


2017 12 07


Etikinvest har haft ett möte med Nordic Growth Market - NGM inför en pre-market listning, vilken kan bli aktuell under det kommande året.


SvD, DI och Stora Aktiedagen


2017 12 02


En av Etikinvests grundare och tillika etikråd Jan Cedervall intervjuas idag i en helsidesannons i Svenska Dagbladet


Tidigare i höst har Jan Cedervall även förekommit i Dagens Industri

samt i Investerarbrevet


Etikinvest presentation från Stora Aktiedagen i Göteborg finns att se på web-TV


WeDontHaveTime och Colabitoil


2017 12 02


Etikinvest har i veckan tecknat sig för 1000 aktier och optioner i WeDontHaveTime som ska skapa en massanvändar-webplats med fokus på omställningen till ett hållbart, fossilenergifritt samhälle. WeDontHaveTime har en crowdfunding kampanj hos FundedByMe som pågår tills emissionen fulltecknats, dock längst till 13 januari 2018.


Colabitoils emission övertecknades med 35 %. Colabitoil är nu kassaflödespositivt, dock lär verksamheten kanske inte fullt ut klara av att finansiera Colabitoils relativt omfattande forskningsarbete för helåret, varför helårsresultatet för Colabitoil kanske kommer uppvisa ett litet underskott.


Colabitoil


2017 11 07


Colabitoils emission är pågående fram till 16 november. Etikinvest har lämnat teckningsåtagande men samtidigt sålt nuvarande innehav till intressebolaget Zebor Technolog. Överföringsprocessen av aktierna är pågående. Motivet till försäljningen är att göra Zebor Technology mer investeringsbart, vilket var en förutsättning för nödvändiga garantier till nästa emission i Zebor Technology. Såväl Zebor Technology som dess placeringar Climacheck och Colabitoil lär visa helårsvinst, vilket underlättar kapitalanskaffning. Samtidigt behåller Etikinvest innehav i Colabitoil dels via nytt direktinnehav, dels via indirekt ägande.


Avyttring


2017 10 30


Etikinvest har avyttrat 1600 A-aktier i Zebor Technology till Crealogos med 7 % vinst efter avyttringen har Etikinvest 32,1 % av rösterna i Zebor Technology.


Colabitoil


2017 10 30


Portföljföretaget Colabitoil kommer presentera sig på Sedermeradagen 16 november i Stockholm.


Intervju


2017 10 23


En av Etikinvests grundare, Jan Cedervall intervjuas på investerarbrevet.se


Nyemission


2017 10 22


Etikinvests nyemission är nu öppen för teckning se vidare under fliken INVESTERA

Det går nu att anmäla sig till ett par av investerarträffarna


27 november Stora Aktiedagen. 16:20 - 16:50, Svenska Mässan Göteborg.

Anmälan Göteborg


29 november Investerarträff 17:50, STUDIO Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24 Malmö.

Anmälan Malmö


6 december Investerarafton 17:45, Grev Turegatan 30 Stockholm. Information om anmälan till Stockholm kommer i november


Halvårskommuniké 2017


2017 10 14


Halvårsresultatet och niomånadersresultatet för Etikinvest är positiva. Etikinvest har per idag ingen kortfristig upplåning.


Nyemission


2017 10 09


Etikinvest genomför nyemission av aktier och teckningsoptioner med ordinarie teckningstid 22 oktober till 22 december 2017. Investeringsmemorandum läggs upp på hemsidan i samband med att emissionen påbörjas.

Hittills inplanerade investerarträffar

27 november, 16:20 - 16:50 Göteborg, Svenska Mässan, Stora Aktiedagen.

6 december investerarafton i Stockholm, Grev Turegatan 30.

Ytterligare träff är under inplanering och mer information om hur man anmäler sig till träffarna kommer längre fram, men lägg gärna datumen i kalendern så länge.

Se även investerarsidan


Styrelsen


2017 09 14


Etikinvest har en delvis ny styrelse, Per Hagstedt är tillbaka som ordförande i Etikinvest och styrelsen har förstärkts av Ahmad Karnama. Ahmad innehar stor expertis kring förnybar och hållbar energi. Ahmad har dubbla mastersexamina från Kungliga Tekniska Högskolan, i elkraft samt entreprenörskap och innovationsledning och en filosofie doktorsexamen från MIT Portugal i hållbara energisystem. Etikinvest får rikta ett varmt tack till tidigare ordförande Sofia Diklev för hennes fina insatser för bolaget. Sofia kommer fortsätta att vara verksam för Etikinvest och bidra med sin expertis, dock ej i styrelsen eller som insynsperson. Ändringarna avseende företrädare kungjordes i går i Post- & Inrikes Tidningar.


Avyttring


2017 08 18


Etikinvest har avyttrat sitt innehav i Norinvent med en mindre vinst.


Avsiktsförklaring


2017 08 16


Etikinvest har uttryckt sin avsikt i en avsiktsförklaring att investera i Ween Energy, som projekterar och äger solenergianläggningar via dotterbolag.


Nytt affärsråd


2017 07 24


Andreas Norlin har utnämnts till affärsråd i Etikinvest. Andreas har gedigen erfarenhet från forskning och utveckling av läkemedel och läkemedelsbärare från bland annat Novo Nordisk. Andreas är ordförande i Xkout Bioscience och har varit ledamot i Sötrönnen och Malmö Montessoriskola. Andras har en doktorsexamen i zoofysiologi från Lunds universitet och har kompletterat med studier vid Harvard Business School och Copenhagen Business School.


Årsredovisning 2016


2017 07 24


Etikinvests årsredovisning med revisionsberättelse avseende 2016 finns här

Årsredovisning 2016


Kallelse


2017 05 12


Kallelse till Etikinvests årsstämma 2017 finns här

Kallelse2017


Kvartalskommuniké med väsentliga händelser första kvartalet 2017


Resultatet för perioden är positivt.


Per Hagstedt som varit ordförande i Etikinvest i närmare 5 år lämnade som tidigare meddelats sin befattning i början av året, men finns kvar som en aktiv ägarrepresentant. Sofia Diklev utsågs till ny ordförande och Johanna Lindberg har utsetts till vice VD.


Följdinvesteringar har under perioden gjorts i Norinvent, Ecomb och Colabitoil medan merparten av innehavet i Absolicon Solar Collector avyttrades i början av mars med god vinstmarginal. Försäljningen skedde till 349 % av omkostnadsbeloppet. En liten återinvestering i Absolicon gjordes i den efterföljande nyemissionen.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

Etikinvest portfölj har utökats med två mindre innehav i dels Annexin Pharmaceuticals, dels i Bambuser.


Styrelsen beslöt vid senaste styrelsemötet att säkra värdet i aktieinnehavet i Zebor Technology med en säljoption, som innebär att en eventuell framtida nedskrivning av nuvarande aktieinnehav ska understiga 2,5 % av Etikinvests framtida balansomslutning.


Nya ordföranden Sofia Diklev och vVD Johanna Lindberg har inregistrerats av Bolagsverket den 5 maj.


Portföljgenomgång


2017 03 12


På portföljsidan finns nu en mer detaljerad genomgång av Etikinvests portfölj.


Bokslutskommuniké 2016


2017 03 09


Bokslutskommuniké för 2016 finns här

Kommuniké


Ny vice VD


2017 02 21


Johanna Lindberg utsågs vid gårdagens styrelsemöte till ny vice verkställande direktör i Etikinvest. Johanna har stor erfarenhet av miljöfrågor och media och kompletterar på ett bra vis nuvarande ledning. Johanna är baserad i Skåne. I och med tillträdet förstärks Etikinvests närvaro i den spännande och expansiva Skåneregionen.


Norivent


2017 02 21


Etikinvests portföljföretag Norinvent genomför just nu en nyemission av aktier inför kommande listning på Aktietorget. Etikinvest har lämnat teckningsförbindelse och beslutat att följdinvestera i emissionen. Norinvent som är baserat i Lund utvecklar en läkemedelsbärare som kan innebära minskad dosering med mindre biverkningar, mindre mängd läkemedelsrester som kommer ut i naturen, snabbare verkan vilket kan vara viktigt vid bland annat allergireaktioner. Norinvent är det företag som befinner sig i tidigast utvecklingsfas av Etikinvests nuvarande direkta och indirekta investeringar och i och med det är risken för bakslag något större än i flera av Etikinvests övriga portföljföretag, men samtidigt finns en intressant potential. Då Norinvents läkemedelsbäraren har förutsättningar att fungera för ett flertal läkemedel finns potential att åstadkomma en betydelsefull förbättring inom vården och ett steg i rätt riktning för miljön. Läs mer om Norinvents nyemission som pågår till 6 mars.


Ny styrelseordförande


2017 02 10


Sofia Diklev utsågs vid gårdagens styrelsemöte till ny styrelseordförande i Etikinvest.


Ordföranden avgår


2017 01 12


Så som kungjorts i Post- & Inrikes Tidningar igår, har Per Hagstedt lämnat Etikinvests styrelse efter nästan fem år. Vi publicerar därför följande uttalande från Per.


Ursprungligen var tanken att jag skulle vara styrelseordförande från att jag blev tillfrågad strax efter starten av bolaget fram till att Etikinvest blev publikt. Nu blev det lite längre än så. Men vad gör det när man har roligt och dessutom jobbar med investeringar som är bra för både moder jord och mänskligheten! Nu har tiden dock kommit då jag vill och behöver fokusera på annat i livet.  Men det har blivit många positiva minnen sedan jag valdes in i styrelsen 2011. Jag kommer också fortsätta att följa Etikinvest, och bevaka mina intressen som en aktiv och engagerad ägarrepresentant. Etikinvest med sin fantastiska affärsidé är viktig för framtiden. Jag önskar därför Etikinvest fortsatt framgång framöver. Allt fler, kommer inte längre att nöja sig med att investera i fonder, som enbart har valt bort företag som säljer krigsmaterial eller tobak. Tiden talar för Etikinvest med sin genuint etiska affärsmodell.