Nyheter


Kommuniké


2019 11 14


Kommunikén för januari till september finns här: Kommunike jan-sep


Sommarbrev


2019 08 13


Kanske har ni haft en fin sommar med bad och fiskelycka. Kanske har det inte gått att bada pga att giftiga cyanobakterier blommat och fisken har försvunnit. Orsaken är i så fall döda syrefattiga bottnar där fosfor och kväve frigörs. Att fiskebestånden i Östersjön minskat så mycket beror inte främst på överfiske utan på syrefattiga döda bottnar där inget kan leva utom bakterier. Våra döda syrefattiga vatten utgör en enorm kapitalförstöring.


Företaget Ecomb Ocean Recycle har lösningen på döda bottnar i Östersjön och våra insjöar genom patenterad syresättningsteknik vilken ska göras från eldrivna båtar där elen kommer från vindkraftverk ombord på båten. Tekniken har verifierats i forskningsprojekt tillsammans med bland andra Chalmers Tekniska Högskola. Fosfor och kväve binds i nya stabila föreningar och det marina livet börjar återvända inom loppet av några veckor efter syresättningen. Med nytt marint liv börjar koldioxid från atmosfären åter bindas i alger och plankton.


Etikinvest tycker Ecomb Ocean Recycle är ett utmärkt exempel på ett företag som bidrar till positiv realtillväxt, vilket vi tror starkt på. Värderingen av företaget är rimlig och såväl Etikinvest som del av ledningen privat kommer därför delta i deras pågående finansiering.


En investering i Ecomb Ocean Recycle kommer ge en enorm samhällsekonomisk vinst. Om det även ger en privatekonomisk vinst för investerarna är inte lika klart då det inte finns några etablerade affärsmodeller kring syresättning, men det som är realekonomiskt lönsamt brukar i längden även bli privatekonomiskt lönsamt. Även om inga etablerade affärsmodeller finns, så satsas det stora belopp på att återställa miljön i Östersjön och våra insjöar, så modeller för finansiering av syresättning kommer förmodligen, då det är så lönsamt.


Just nu pågår finansiering av Ecomb Ocean Recycle genom aktieemission som hanteras av Fundedbyme. Drygt halva investeringsmålet har nåtts med resten av augusti kvar att teckna och om ni vill bidra till att få igång syresättning, så teckna er de närmaste veckorna så att målet nås eller överträffas. Om ni inte vill investera själva så kanske ni känner någon som kan vara intresserad så sprid gärna info om Ecomb Ocean Recycle vidare?


Ecomb är moderbolag till Ecomb Ocean Recycle och vid en lyckad kapitalisering av Ecomb Ocean Recycle så kommer även kursen i Ecomb påverkas positivt, vilket kan ge en hävstång.


Kallelse årsstämma


2019 05 15


Nedan finns kallelsen till årsstämman torsdag 13 juni kl 17 i Stockholm


Kallelse2019


Kommuniké


2019 04 10


Bokslutskommuniké för 2018 finns här


Den innefattar även händelser under första kvartalet 2019. Årsstämman planeras preliminärt till torsdag 13 juni kl 17 i Stockholm. Definitiv kallelse kommer 4-6 veckor före stämman.


Nytt affärsråd


2019 01 19


Vid senaste styrelsemötet valdes Carina Kindkvist till nytt affärsråd.


Solarus Sunpower


2019 01 19


Solarus Sunpower Holding AB har beslutat att förlänga tiden för teckning av konvertibellån från sina aktieägare fram till 24 januari. Etikinvest har beslutat delta även om vi ännu håller öppet för att fastställa det slutliga beloppet.


Colabitoil


2019 01 19


Etikinvest har gjort en återinvestering i Colabitoil


Uppjusterad prognos


2019 01 04


Etikinvest gör en uppjustering av prognosen för 2018 års resultat till omkring 300.000 kronor exklusive eventuella nedskrivningar eller bokslutsjusteringar. Orsaken till justeringar är att en del förväntade utgifter inte fakturerats under 2018.


Solarus Sunpower


2019 01 04


Igår hölls extrastämma i Solarus Sunpower Holding AB och Etikinvests etikråd Jan Cedervall valdes in i styrelsen efter Monic D’Agnolo, som avgått av personliga själ.


Solaruskoncernen har som tidigare rapporterats bromsats i sin försäljning av bland annat skärpta certifieringskrav i Indien. Troligen dröjer det till kvartal 3 2019 innan certifieringarna är klara och därefter planeras utvidgning av ett joint venture i Indien, vilket bland annat innefattar en fabrik som förutom att tillverka solfångare och hybridsolfångare för den indiska marknaden även är tänkt att tillverka komponenter till solfångarna och på så vis bli underleverantör till fabriken i Holland. Genom att koncentrera komponenttillverkningen till en fabrik förväntas sänkta kostnader. Omstruktureringar och minskade personalkostnader i Holland kommer också bidra till ett förbättrat kostnadsläge. Att försäljningen nu är blockerad i Indien men även Australien och en del andra marknader på grund av certifieringskraven gör att koncernen förmodligen kommer gå med förlust under 2019 kanske med upp emot 15 miljoner kronor, till det kommer en låneåterbetalning med omkring 8 miljoner kronor. Givetvis hoppas vi att resultatet blir bättre men koncernen ser ut att, via intern ägarkapitalisering, få in mer än de 23 miljoner som kan behövas och för merparten av detta finns redan förbindelser från flera av de stora ägarna.


Etikinvest vill gärna delta i finansieringen och gärna med mer än vår andel, då vi ser detta som ett unikt tillfälle att öka vår ägarandel och vårt inflytande i ett företag som är väl positionerat på solenergimarknaden och kan ha en strålande framtid. Etikinvest tar därför in teckningsförbindelser och emissionsgarantier via kvittningsbara lån. Etikinvest behöver ha lånen tillgängliga på vårt bankkonto senast 17 januari för att vi ska kunna investera pengarna i Solarus, varje extra tusenlapp gör skillnad. Vi ser ljust på möjligheterna i Solarus, som har den högsta verkningsgraden som uppmätts för stationära solfångare och under 2019 kommer genomföra en omfattande återstart av sin försäljning.


Colabitoil


2019 01 04


Via Bionomit äger Etikinvest indirekt aktier i Colabitoil. Den 20 december meddelade Colabitoil att man sålt aktier i dotterbolaget Colabitoil Fuel Production för 25 miljoner kronor till en värdering på 8 miljarder kronor. Hälften av pengarna går till att finansiera Colabitoil Fuel Production via ovillkorade tillskott.


Planen är att bygga en fabrik för bioflygbränsle och biobensin i Tyskland vilket förväntas kosta omkring 5 miljarder och producera 2 miljarder liter per år. Skulle hela projektet finansieras på liknande vis och till en värdering i samma härad skulle ett värde omkring 4 miljarder återstå för Colabitoil. Avsikten så här långt är att finansiera upp till omkring 10 % av projektet via aktieförsäljning och villkorade tillskott från likviden och sedan kan eventuellt annan typ av finansiering bli möjlig och värdet skulle då kunna bli högre än 4 miljarder för Colabitoil. 4 miljarder motsvarar ett aktievärde i moderbolaget på omkring 450 kronor. Den 16 november låg kursen i Colabitoil på 6 kronor den 19 november på 7:80 och i skrivande stund på 13 kronor. Så varför ligger inte kursen mellan 400 och 500 kronor ännu? Förmodligen för att 5 miljarder kronor är mycket pengar för ett litet bolag som Colabitoil och det kan ifrågasättas om finansieringen kommer lyckas?


Colabitoils teknik för bioflygbränsle och biobensin är exklusivt licensierad från Organofuel där nyligen Eva Färnstrand valts till ordförande. Eva Färnstrand är även ordförande i Sveaskog. Tekniken bygger om vi förstått det rätt på en dubbel katalyseringsprocess på låg temperatur under centrifugering vilket är energisnålt och ger lägre produktionskostnader än idag använda tekniker. De 25 miljoner som Colabitoil hittills fått in är förvisso mycket pengar för Colabitoil, som jämförelse tecknades senaste emissionen till knappt 27 miljoner kronor.


Aktieförsäljningen innebär att något nyemissionsbehov i Colabitoil inte föreligger i närtid, vilket vi tidigare spekulerat om. Dock är de miljarder vi talar om inte mycket för flygindustrin, bilindustrin eller skogsindustrin. En kassaflödesvärdering av projektet validerad av Grant Thornton beräknas till mellan 13 och 21 miljarder kronor, varför det inte känns orimligt att finansieringen kommer lyckas. Fler intressenter finns avseende bioflygbränsle och biobensin och ytterligare någon produktionsanläggning kan tänkas. Det kan finnas utrymme för en fabrik i Nordamerika också. I det perspektivet känns dagens aktiekurs i Colabitoil låg och även om det är för tidigt att räkna hem en problemfri finansiering så är fortsatt uppgång till väsentligt högre nivå än idag i Colabitoils aktie fullt rimlig. Även vid en misslyckad finansiering känns kursen låg. Detta då det kommer finnas ett stort behov av att få ut brandskadade träd ur skogen i vår och skogsindustrin tillhör Colabitoils största befintliga kundsegment, detta tillsammans med annan marknadstillväxt gör att omsättningen första halvåret 2019 kan bli väsentligt högre än för motsvarande halvår 2018.