Investeringsfilosofi


Etikinvests investeringsfilosofi bygger på ett antal strategier som förväntas leda till en jämförelsevis stabil och lönsam investering för Etikinvests investerare.


Etikinvest investerar endast i företag som bedöms som långsiktigt hållbara och som kan åstadkomma en positiv skillnad för mänskligheten och världen. Strategin bygger på att det som är långsiktigt hållbart också bör bli långsiktigt lönsamt.

Etikinvests portfölj bör över tid bestå av

1/3 venture investeringar

1/3 mogna onoterade och andra illikvida tillgångar utan venture-karaktär.

1/3 likvida investeringar


Att företagen är mogna innebär att de oftast går med vinst.


Etikinvest är ofta långsiktig aktiva ägare som söker synergier och cirkulär samverkan och försöker ha aktiv insyn, dialog och uppföljning av företagen vilket sätter en naturlig gräns för antalet investeringar. Däremot är Etikinvest inte en aktivist-investerare i meningen att styrelseposter och aktivt ledarskap i portföljföretagen eftersträvas, då detta inte är skalbart och ofta kostsamt. När ett uppenbart behov av aktivism uppstår så tar dock Etikinvest sitt ansvar. Följden är att Etikinvest investerar i företag som bedöms ha tillräckligt med kompetens och erfarenhet i styrelser och ledningar för att kapital och dialog ska räcka för att skapa framgång.


Etikinvest avser att över tid rikta 1/3 av kapitalet till företag i halvmogen fas medan 2/3 ska gå till mogna företag eller andra stabila tillgångar, medan de tidigaste faserna där både företagen och dess ledningar är omogna, huvudsakligen ska undvikas.


Etikinvest har fyra fokusområden dessa fyra är


1. Klimat och miljö

2. Hälsa

3. Hållbar livsstil

4. Hållbara finanser och handel


Hälsa kan i princip omfatta alla delar av hälsosektorn. Livsstil handlar om hur människor lever sina liv kanske främst i sitt arbete där påverkan ofta är störst men även privat. Detta område är ganska brett och kan innefatta förtag som arbetar med:


Demokratifrämjande åtgärder

Ökad yttrandefrihet

Medvetenhet kring klimat och miljö

Pedagogiska dataspel eller utbildningsverktyg


Gemensamt för alla fokusområden är att affärsmodellerna ska vara skalbara och hållbara, cirkulära eller resursbesparande. Att en affärsmodell är cirkulär gör att företaget kan tjäna pengar om och om igen medan en gammaldags linjär affärsmodell bygger på kortsiktighet, när man sålt en vara som senare blir skräp finns inga mer pengar att tjäna och när råvarorna är slut eller marknaden är mättad är det definitivt slut.


Det kan beskrivas som att Etikinvest eftersträvar cirkulär integration och horisontell diversifiering. Investeringar över flera fokusområden och olika branscher ska göra att innehaven ska ligga olika i konjunkturfaserna och cirkulär integration ska göra Etikinvest något mindre omvärldsberoende. Bägge strategierna syftar till att Etikinvest ska bli mindre volatilt.


Bakom de fyra fokusområdena ligger även en holistisk tanke som går ut på att även om klimatet just nu är viktigast för mänskligheten så kan klimatfrågan inte lösas utan att mänsklighetens livsstil förändras och handel och finanser förändras då detta påverkar klimat och hälsa och har människor inte hälsan kan de inte åstadkomma något, så allt hänger ihop och behöver förundras parallellt.


Etikinvest är primärt en kapitalförsörjare som deltar i nyemissioner och investerar endast undantagsvis i befintliga aktier.


Idealt ska Etikinvest upprätthålla mellan 10% och 20% ägande i flertalet större innehav, vilket inte ska hindra att ägandet kan bli större i ett mindre antal företag när så är motiverat eller att Etikinvest ska kunna göra små så kallade titthålsinvesteringar och avvakta en större investering i företaget tills tiden eventuellt blir mogen.


När Etikinvest gör en större investering i ett företag så är avsikten att vid behov fortsätta kapitalförsörja företaget fram till avyttring eller lönsamhet.


Avyttringsfilosofi