Affärsmodell


Då antalet riktigt hållbara och etiska bolag på börsen är ganska litet kan inte alla aktiefonder investera i dessa för de skulle i så fall bli övervärderade. Många onoterade företag är i jämförelse lågt värderade då vanliga aktiefonder som riktar sig till allmänheten inte får investera utanför den reglerade börsen vilket går att tillgången på kapital till onoterade företag är mindre. Man får därför mer för pengarna och bidrar till större omställning med större vinst om man ‰ven kan investera i onoterat. Etikinvest avser att över tid rikta 1/3 av kapitalet till företag i halvmogen fas. Antalet investerare i denna fas är färre än i tidig eller sen fas, varför konkurrensen är mindre och värderingarna attraktivare. Kan man dessutom göra detta med kapitalresurserna från exempelvis aktiefonder kan man gå in som ledande investerare och styra emissionsvillkor och ställa krav på säkerheter eller liknande vilket kan minska risken och öka lönsamheten ytterligare. Denna tredjedel av verksamheten med investeringar i halvmogen fas och hög lönsamhetspotential balanseras över tid med 2/3 av investeringarna i mogna företag och stabila tillgångar vilket ska ge Etikinvest en stabil lönsamhet på sikt. Hur mycket som finns investerat i halvmogna företag som fortfarande har venture karaktär och hur mycket som finns i mer mogna företag och stabila tillgångar lär variera ganska kraftigt över tid, då en del stora investeringar med tiden mognar kan tidpunkten för avyttringar, förvärv och kapitalanskaffning påverka fördelningen en hel del vid varje enskild tidpunkt.


Etikinvests affärsidé kan sammanfattas att det ska finnas en balans mellan investeringar med å ena sidan högre lönsamhetspotential och risk och å andra sidan stabila eller likvida investeringar med lägre risk och potential. Balansen kombinerat med ett aktivt ägande ska säkerställa tillväxten och lönsamheten över tid.