Vision


Etikinvest vision är att via investeringar i innovativa och hållbara framtidsföretag, bidra till att skapa en långsiktigt positiv skillnad för mänskligheten och världen.


Det är en vision av en långsiktigt hållbar värld där goda livsförutsättningar råder för mänskligheten och dess efterföljare även långt in i framtiden och människor för alltid ska kunna leva värdiga och berikande liv.


Det är en vision om en värld med ren luft, rent vatten, giftfri mat, en frisk miljö och ett behagligt och stabilt klimat.


En värld där människor är toleranta mot varandra och inte försöker tjäna sina pengar på oskyldigas bekostnad utan på att åstadkomma positiv realtillväxt.


En värld där fiskebestånden i haven växer, där skogar växer och frodas och vilda djur lever i sina naturliga habitat, där fin matjord bevaras och förädlas och där goda grödor växer och där kanske även halvöken och öken kan blomstra igen.


En värld där cirkulära affärsmodeller dominerar, där städerna är hållbara och mänskliga, där vetenskapen är fri och gör fantastiska framsteg, där kulturen blomstrar och berikar mänskligheten.


En framtid där ändamålen sällan tillåts helga medlen.


Etikinvest vill bidra till visionen om ett närmast utopiskt paradis på Jorden, snarare än att bidra till ett reellt helvete, vilket livet på Jorden idag närmar sig alltmer för varje ton fossilt kol som förbränns.


Etikinvest gör investeringar som kan rädda klimat, miljö, hälsa och bidra till att förverkliga visionen, men som framför allt inte riskerar att skada mänskligheten, världen eller visionen om en hållbar framtid.