Nyheter


Summering 2018 och framtid


2018 12 09


Det har blivit dags att summera år 2018 så här långt och se vad som kan skönjas framöver.

Etikinvest kommer under 2019 genomföra en nyemission och öppnar idag upp för teckningsförbindelser. Minsta post är låga 2 000 kronor varför vi hoppas att många ska vilja lämna förbindelser. Det går även att lämna garantier i poster om 10·000 kronor.


I början av året avslutade Etikinvest en nyemission och ett mindre antal överlåtelser av aktier har sedan dess skett vilket gör att antalet aktieägare idag är 99 till det kommer 4 innehavare som endast har optioner vilket gör att antalet aktie- och optionsinnehavare idag är 103 stycken. Om ett år är vi förhoppningsvis fler.


Den 13 juni hölls årsstämman som beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Efter stämman följde sedvanligt en trevlig stämmomiddag.


Etikinvest har under 2018 bland annat deltagit i Järvaveckan, Almedalen och flera Impact Invest seminarier.


Etikinvest enda nyinvestering i år gjordes i WeDontHaveTime i januari. Ytterligare tre nya bolag har tillkommit i portföljen genom utdelning och ett fjärde är på väg in. De nytillkomna är Mantex, Industrial Solar och Midsummer och Bioservo är på väg in. Följdinvesteringar har under året gjorts i Absolicon, Annexin Pharmaceuticals, Cortus Energy, Ecomb, och Industrial Solar. Etikadmin A-Z har kapitalförsörjts via ovillkorade tillskott.


Etikinvest prognostiserar ett resultat kring 150 000 kronor före eventuella avskrivningar och bokslutsjusteringar. Resultatet kan påverkas positivt eller negativt beroende på om faktureringar hamnar före eller efter årsskiftet. För Etikadmin A-Z prognostiseras ett förbättrat resultat jämfört med 2017.


Etikinvests helägda dotterbolag Etikadmin A-Z har under året arbetat med att förbereda solenergiinvesteringar på Cypern. Avsikten var att ReCap Group skulle delta i arbetet från start, men denna avsikt kommer inte att fullföljas utan Etikadmin A-Z arbetar nu med fler lokala partners på Cypern i stället. Möjligen kan ReCap Group komma in i ett senare skede. Diskussioner för att åstadkomma en affär mellan Östersjöstiftelsen och Etikadmin A-Z och Etikinvest startades i våras men det är ännu oklart om det kommer leda till något resultat. Etikadmin A-Z har sedan förra hösten sökt lämpliga partners och kunder för att kunna bredda sin verksamhet men detta har än så länge inte givit något definitivt resultat.


Etikinvests intressebolag Zebor Technology Stockholm AB har under året gjorts publikt och byt namn till Bionomit Public AB samtidigt som det gamla namnet behålls som bifirma. En publik företrädesemission planeras under 2019 och den kommer bli fullt garanterad.


Etikadmin A-Z och ReCap Group


2018 06 11


En avsiktsförklaring har träffats mellan ReCap Group och Etikinvestkoncernen avseende etablering av bolag som kommer erbjuda tjänster och utrustning för decentraliserade solenergianläggningar för industri och näringsliv på Cypern. Från Etikinvestkoncernen medverkar Etikadmin A-Z som samarbetar med Cueva Holdings och dess lokala cypriotiska samarbetspartners med att starta upp verksamheten. Inom ReCap Group avser ReCap Solar att etablera ytterligare en ReCap Solar fund med inrikting mot Cypern. ReCap Solar satte under 2017 upp en liknande fond för Kanarieöarna och fastlanden i Spanien, och förbereder för ytterliger en fond för Latinamerika med fokus på Colombia och Brasilien.


Bokslutskommuniké för 2017


2018 06 05


Bokslutskommuniké för 2017 finns här


Vi passar på att påminna om årsstämman 2018 06 13 vilken vi tidigare kallat till, kallelsen finns här

Kallelse 2018


Emissionerna tillräckliga


2018 01 29


Emissionerna av aktier och optioner i Etikinvest tillför bolaget 2.001.000 kronor. Styrelsen ser detta som tillräckligt i det korta perspektivet och har därför valt att inte utnyttja befintliga emissionsgarantier fullt ut.


Emissionerna


2018 01 13


Ordinarie teckning av units har avslutats och även den förlängda garantiteckningen är avslutad och alla avräkningsnotor utskickade, så om ni har tecknat men INTE fått nota med inbetalningsinstruktioner så vänligen kontakta Etikinvest. Den riktade emissionen avseende teckningsoptioner pågår till den 18 januari men kan komma att förlängas några dagar, då emissionerna är kopplade genom åtaganden där styrelsen i Etikinvest avgör i vilken utsträckning åtagandena ska utnyttjas, avvaktar vi den slutliga stängningen innan vi kan meddela resultatet av emissionerna, då detta delvis är öppet alltjämt.


Gott slut


2018 01 04


För flera av portföljföretagen har det varit ett gott slut på förra året och en lovande inledning på detta år.


Etikinvests största innehav Solarus Sunpower stängde sin crowdfunding emission kring nyår med en teckning på 180 % av målet och bolaget fick in drygt 8 miljonerk kronor.


Etikinvests näst största innehav Zebor Technology fick sin emission övertecknad och en övertilldelning, motsvarande 142 % av den ursprungliga emissionsvolymen, kommer ske.


WeDontHaveTime där Etikinvest tecknat sig för aktier och optioner har med 1 dag kvar av sin crowdfundingkampanj nått 185 % av målet.


Etikinvestkoncernen har gått med i den ekonomiska föreningen Västra Hamnen i Malmö.