Nyheter


Nyheter om portföljföretagen


2016 12 16


Här följer en sammanfattning av nyheter från våra portföljbolag.


Solarus Sunpower koncernen har under hösten genomfört framgångsrik kapitalanskaffning om nära 50 miljoner kronor. Solarus Sunpower Holding BV går nu vidare med en crowdfundingkampanj med målet satt till 250.000 € vilket man nådde på några dagar varför målet höjdes till 500.000 € och redan har 380.000 € nåtts. Merparten av Crowdfunding- kampanjen återstår då den pågår året ut så det finns alltjämt möjlighet att delta via länken till Symbid.


Colabitoil prognostiserar en omsättning på 65 miljoner kronor för 2016 jämfört med knappt 2,5 miljoner 2015 för 2017 är målet att nå 180 miljoner i omsättning. Detta ska bland annat nås via fler egna tankstationer för HVO biodisel, Colabitoil planerar minst 14 nya tankstationer utöver de 3 tidigare och har beviljats bidrag med 30% av kostnaden för detta inom ramen för Klimatklivet som i senaste vändan beviljat bidrag till ett 60-tal tankstationer för HVO eller biogas så det kommer bli lättare att transportera och åka klimatneutralt, se även Cortus och Ecomb nedan. Colabitoil planerar även aktieemission och därefter listning hösten 2017. Produktion av HVO biodisel i pilotanläggning i Norrsundet ska ge erfarenhet som ska kunna leda till en fullskalig annläggning, förhoppningsvis med en produktion av 250.000 ton HVO per år eller mer. Colabitoil presenterades på Sedermeradagen.


Norinvent rapporterar att de senaste toxikologiska studierna varit framgångsrika. Norinvent planerar listning av aktien i mars 2017.


Absolicons partner i Kina meddelar att finansieringen till den kommande fabriken för solfångare är klar och att de nu inväntar tillstånd.


För Cortus Energy har det varit ett framgångsrikt år där man arbetat med produktionsprocessen av vätgas och biogas till i första hand en första tankstation i Köping. Under året har bidrag på nära 48.000.000 kronor erhållits för att förverkliga projektet att framställa stål på ett mer klimatsmart vis. Projektet drivs i samarbete med Höganäs och Jernkontoret. Vidare så arbetar Cortus med första anläggningen för biobaserad elproduktion i Japan vilken, beroende på beslutsprocessen i Japan, bör kunna driftsättas kring halvårsskiftet 2018.


Ekobanken har lanserat ny mobil- och internetbank vilket ger dem en intressant expansionspotential. I Fair Finance Guides senaste utvärdering uppfyller Ekobanken 99% av kriterierna jämfört med 92% vid förra utvärderingen. Flera banker driver nu ambitiösa projekt för att förbättra hållbarhet och etik och tack vare Fair Finance Guide får de en oberoende utvärdering av hur arbetet går. Hittills är Ekobanken klart bäst.


Gårdagen bolagsstämma i Ecomb beslöt att ingå det framförhandlade licensavtalet med Propit vilket är en nödvändig förutsättning för nya affärsområdet Ecomb Ocean Recycle som syftar till klimatsmarta transporter till land via framställning av vätgas till fordon, klimatsmarta sjötransporter samt syresättning av syrefattiga vatten i första hand i Östersjöns mest utsatta områden.


Nu när vintern är här ska vi påpeka att vi lagt till Heatshot spolarvätskevärmare som eliminerar frost ger bättre sikt och trafiksäkerhet till våra tips.


Kvartalskommuniké


2016 10 14


Kvartalskommuniké med väsentliga händelser tredje kvartalet 2016.

Etikinvest har gjort en delavyttring av innehavet i Absolicon Solar Collector med god vinstmarginal. Under perioden har en mycket liten investering i Eyeonid gjorts och avyttrats med en mindre reaförlust.


Försäljningsarbetet i Solarus Sunpower har börjat ge positiva resultat med flera större projekt i pipeline inom såväl bostäder och industri som hotell över stora delar av världen. Ytterligare fabriker utöver den i Holland planeras tillsammans med partners på flera platser i världen. En kapitaliseringsprocess i Solarus Sunpower har under perioden inletts. Kring 50 miljoner i kapital har ordnats via bidrag, investeringsavtal och avsiktsförklaringar villkorat av att ytterligare 3 miljoner säkras.


Etikinvests resultat för de första tre kvartalen är positivt.

Förutom kvartalskommuniké har Fair Finance Guide idag lagts till våra rekommendationer


Värdeutveckling


2016 09 22


Även om Etikinvest i första hand ser till nyttan av de investeringar som görs, så är det även viktigt att utvecklingen är positiv, om man ska kunna göra nytta även på sikt. Utvecklingen i Etikinvests portfölj är positiv. Att kvantifiera detta är inte helt enkelt. I någon mening är det bara när en avyttring görs, som man har ett resultat och så här långt har endast en delavyttring gjorts i Cortus Energy. Med detta sagt så har Etikinvest fem innehav som har ett listat värde. Solarus Sunpower är inte listat men har en pågående emission där genomsnittskursen - vilken Etikinvest investerat till - kan jämföras med emissionskursen där även nya investerare kommer in. Detta kan ses som en form av marknadsvärdering av Solarus Sunpower.